Update Firmware 2.3 cho đầu Việt KTV – HD ngày 10/06/2015
19 September, 2015
Chính sách bảo hành
21 September, 2015

Địa chỉ tải bài hát đầu karaoke Việt KTV – HD – Hướng dẫn Update

Việt KTV xin cung cấp địa chỉ chia sẻ dữ liệu bài hát của đầu ViệtKTV HD 2015 – 2016 như sau:

Trân trọng!

09.2626.8998